Nezapomeňte na revizi komínu, hrozí malér

Letošní topná sezóna už začala, mnoho lidí však podle zkušeností hasičů a pojišťoven stále podceňuje údržbu komínů a kotlů. Často tak riskují vznik požáru s možnými tragickými důsledky. Současně mohou přijít o výplatu pojistného plnění.

„Nejvíc požárů vznikne přímo v nevyčištěném komíně, kde se vznítí saze. Jen během loňského roku bylo takových požárů více než 750 z celkového počtu 881. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a špatné spáry v komíně,“ varuje mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Zaoralová.

Stejně tak je však důležité mít v pořádku samotné topidlo. V loňském roce došlo k 120 požárům topidel. Nejčastější příčinou byla podle hasičů jeho špatná instalace nebo nesprávné umístění. Dále pak technická závada na topidle a jeho špatný stav.

Podle nové legislativy by měl být každý komín vyčištěn minimálně jednou do roka, pokud lidé topí pevnými palivy, pak je to třikrát do roka. „Pro vlastníka, který provozuje spalinovou cestu v rozporu s tímto zákonem, je výše pokuty stanovena až na 10 000 Kč u fyzických osob a až na 100 000 korun u firem a podnikatelů,“ dodává Zaoralová.

Co si můžete zkontrolovat sami 
  • Je kouřovod řádně upevněn?
  • Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
  • Fungují uzávěry komínových dvířek?
  • Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
  • Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?
  • Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
  • Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace?
  • Necítím plyn? I sebemenšímu úniku plynu je třeba věnovat pozornost!
  • Má plamínek plynového přístroje modrou barvu? Plamínek plynového kotle i topení by ji měl mít. Je-li žlutý, pozvěte odborníka.

Spalinové cesty je nutné udržovat nejen doma, ale také na chatách a chalupách. Ať už má objekt kotel s komínem, kamna či je v něm umístěn průtokový ohřívač. Komín si můžete vyčistit i sami. Kominík pak následně jen vše překontroluje a vydá zprávu.

Provádět revizi je však nezbytné u všech spalinových cest. Frekvence nutných kontrol u spotřebičů paliv se odvíjí od druhu spalovaného materiálu. Základní lhůtou pro čištění spotřebiče do 50 kW při celoročním provozu je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva.

Pojišťovna může plnění odmítnout

Například jen pojišťovně Generali klienti každoročně nahlásí přes dvě stě pojistných událostí, které souvisejí s požáry v domácnostech a budovách.

„Z našich šetření vyplývá, že třicet procent případů je způsobeno závadou na topném systému, zejména komínu,“ uvádí mluvčí pojišťovny Generali Jiří Cívka. Současně zdůrazňuje, že pokud se v případech pojistného plnění zjistí, že komín či jiné spalinové cesty nebyly řádně udržovány, a právě z tohoto důvodu došlo ke škodě, má pojišťovna právo plnění zkrátit, či dokonce odmítnout.

Jedním z takových případů byl i požár v rodinném domě. Chytil dehet v komínu a postupně se vznítila i omítka. Žár byl tak silný, že komín praskl. Shořel i dřevěný rám dveří a práh.

„Zásadní je, že se nikomu nic nestalo,“ komentuje Jiří Cívka, zároveň ale dodává: „Při šetření bylo zjištěno, že byla zanedbána údržba komínu. Došlo k porušení povinnosti pojištěného a z tohoto důvodu nevznikl nárok na pojistné plnění,“ popisuje příklad z praxe.

Pokud komín neprošel patřičnou revizí, jedná se o pochybení člověka. Škodě se tedy dá mnohdy vyhnout pouhým dodržováním pravidel.

„Pokud by pojistná událost vznikla v přímé souvislosti se zanedbáním péče o komín, má pojišťovna právo na úpravu pojistného plnění,“ potvrzuje i mluvčí České pojišťovny Ivana Buriánková.

Šetřit na revizích se tak určitě nevyplatí, protože potenciální škody mohou snadno dosáhnout statisíců či miliónů korun. Lidé, kteří údržbu komína podcení, totiž mohou platit za vzniklé škody například i sousedům.

Mnohdy ale škody ani vyčíslit nejdou – pokud dojde ke ztrátě rodinných cenností, v nejhorším případě pak ke zranění či úmrtí člověka. Přitom běžná kontrola jednoho komína vyjde na pár stovek korun.

Nejvhodnější období pro kontrolu komínů je podle odborníků jaro, tedy doba po ukončení topné sezóny, a také doba před zahájením topení. V nutném případě ji lze provést i během topné sezóny, ale pak je zapotřebí nechat komín vychladnout, aby byly spalinové cesty studené.

Pozor na podvodníky

Revizi musí provádět osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Ne každý kominík je však skutečně oprávněn potvrzení vystavit.

„Naše společenstvo už několik let bojuje proti kominíkům, kteří podnikají bez odborných znalostí. Bohužel je běžnou praxí, že domy obcházejí podvodníci, kteří za podezřele nízké ceny pouze vypisují zprávy o kontrole. Lidé by si měli začít uvědomovat, že kontrolou chrání především svůj majetek, zdraví a život,“ popisuje situaci s podvodníky Petr Dušek, mluvčí Společenstva kominíků ČR, a upozorňuje, že správná kontrola spalinové cesty trvá kolem 20 minut, ne pár vteřin, jak je u falešných kominíků zvykem.

„Doporučujeme majitelům nemovitosti nechat si při kontrole i při revizi spalinové cesty předložit oprávnění k příslušné činnosti. Pokud by totiž revizi provedl někdo, kdo na tuto činnost nemá oprávnění, nemůže pojišťovna tento úkon považovat za platný, a je tedy oprávněna pojistné plnění snížit,“ doplňuje Ivana Buriánková.

Seznam prověřených kominíků lze podle ní nalézt například na webu Společenstva kominíků ČR.

Když už je oheň na střeše

Pokud se vám vznítily saze v komíně, hasiči radí nehasit je vodou. Mohlo by totiž dojít k popraskání nebo výbuchu. Zavolejte hasiče, v mezičase můžete krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína. Také odstraňte všechny hořlavé materiály z blízkosti komína.

A co dělat v případě, že cítíte plyn? V první řadě uhasit jakýkoli oheň, poté otevřít okna a vypnout hlavní uzávěr. Vypnutá by měla být i veškerá elektronika. Také byste měli varovat sousedy. Ne však zvoněním, ale raději důrazným zaklepáním. Vyhnout byste se měli případně i výtahu. Samozřejmostí je opět neprodlené přivolání hasičů.

„Kromě udržování dobrého technického stavu topidel doporučujeme vybavit domácnost autonomními hlásiči požáru a detektory plynu. Za samozřejmost již dnes považujeme přenosné hasicí přístroje nebo spreje, které by měla mít každá domácnost,“ doporučuje Zaoralová. Například ceny detektorů spalin se podle ní pohybují už od několika set korun.

Nejčastější poruchou plynového kotle bývá podle expertů nefunkční baterie v prostorovém termostatu či nedostatečné množství vody v oběhu ústředního topení. Takzvané vafky zase pozlobí nejčastěji vadným termočlánkem. „Naši technici nejčastěji vyjíždějí právě kvůli špatnému termočlánku nebo únikům plynu. Obojí často souvisí se zanedbáním pravidelné kontroly či seřízení,“ shrnuje dispečerka servisního střediska Trasko Lenka Brunclíková.